Jump to Navigation

Tagozatok


 
 
Elemi tagozat
 

1–4. ÉVFOLYAM

Itt a tanulás játék és a játék is tanulás. Fontos, hogy megismerjük, megértsük tanulóinkat, és lehetőséget adjunk arra, hogy minél többet tudjanak meg önmagukról. Az alapkészségek – írás, olvasás, számolás – fejlesztésével alapozzuk meg későbbi eredményes munkájukat, és már az induláskor is követjük egyéni sajátosságaikat. Oktatási programunkat általában 20-25 fős osztályokban valósítjuk meg. Tanítványaink egyszerre tanulnak meg önállóan és csoportban dolgozni, és átélhetik az egyéni sikerek közös elégedettséghez vezető útját.

A differenciált fejlesztést, az egyéni fejlesztési programok megvalósítását 2-2 osztálytanító végzi, az első évfolyamon speciális (differenciáló) pedagógus bevonásával. Pedagógusaink és a szülők igénybe vehetik speciális felkészültségű fejlesztő pedagógusaink, logopédusunk, pszichológusunk együttműködését. Mindemellett a családok rendelkezésére áll a tehetséggondozási és egyéni tanulási programunk.

A Lauder Iskolában nem pusztán beszélünk a minket körülvevő világról, hanem be is mutatjuk az életkori sajátosságoknak megfelelően. Figyelemmel kísérjük tanítványaink fejlődését: szöveges értékelésünkben egyénre szabott, körültekintő tájékoztatást adunk eredményeikről és teendőikről. Közös családi megbeszéléseken egyeztetjük, hogy kinek (gyermeknek, iskolának, szülőnek) mit kell tennie tanulóink optimális fejlődése érdekében, hiszen abban minden félnek sajátos feladata és felelőssége van.

Új kezdeményezésünk a sáhár program (héber szó: שחר, jelentése: hajnal), melynek célja, hogy a tanítási napot egy játékos, élményeken alapuló, témájában a zsidósághoz kapcsolódó rövid foglalkozással kezdjük. Ezt kiegészítik a zsidó hagyomány órák az 1. évfolyamtól kezdődően. A tanév során a sáhár programba fokozatosan bevonunk gimnazistákat is, mert hisszük, hogy a közös tevékenységből a különböző korosztályok egyaránt értékekhez jutnak, egyúttal aktívan vehetnek részt a közösség formálásában is.

A gyerekek a 2. évtől héber nyelvet is tanulnak. A 4. évben az alapkészségek eszköz szintűvé válásával, az önálló ismeretszerzéshez szükséges technikák fejlesztésével párhuzamosan kezdődik az angol nyelv intenzív – mindenki számára kötelező – tanulása.

Az elemi tagozat napirendje igazodik a gyerekek életkori sajátosságaihoz, a közösségi léthez és a családok megváltozott élet-ritmusához. Az átlátható, strukturált napirendekkel nyugodt, állandó ritmus költözik a gyerekek mindennapjaiba.

 • A 2018-19. tanévtől 8.30-kor kezdődik a tanítás a reggeli sáhár programmal. Ezután délig tanórák, majd ebéd következik, amit hosszabb pihenés, közösségi programok és udvari szabad játék követ. Délután ismét vannak tanórák, jellemzően készségtárgyak. A tanítás 15 óráig tart. Szakkörökre, zeneórákra, egyéni programokra ezután van lehetőség.
 • A projektnap bevezetésével az iskola kapuja kinyílik a világra, és egyben könnyebbé válik a külső programok szervezése. Oktatási programunk különösen fontos részét alkotják a projektek keretein belüli integrált foglalkozások, melyek segítik az összefüggések felismerését, a különböző kompetenciák, képességek fejlődését. Az egészséges életmód és életviteli szokások megalapozása hangsúlyos szerepet kap iskolánkban, ezért a szabadidő jelentős részét szabadban töltjük el, aminek része az úszásoktatás is.
 • Az évfolyamok egységes, strukturált napirendje védett időt biztosít a közösségi programok és a gyerekek pihenése számára. Így a délelőtti aktív sávban megszakítások nélkül lehetnek a tanítójukkal, ami lehetővé teszi a gyerekek ritmusához igazított tanítást (nincs csengetés). A délutáni sáv az ének-, vizuális kultúra-, és testnevelés óráké, az E+-os diákok számára angol nyelven.
 • A napirendben nem kapott külön idősávot a házi feladat írás. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy időről időre ne kapnának a gyerekek pl. kreatív önálló feladatot vagy gyűjtőmunkát. Az önálló ismeretszerzés előkészítése, a tanulás módszertanának elsajátítása a délelőtti tanításba ágyazva történik, a különböző évfolyamokon az aktuális módszertan és az ehhez szükséges tanulási képességek elsajátításával.
 • Az English Plus (E+) napirendje eltérő, a programban résztvevő gyerekek továbbra is 8 órától tanulnak. Másodiktól a nyelvi sáv beépül a gyerekek délelőtti órarendjébe, és az E+ is fokozatosan kivonul ebből a reggeli órából, párhuzamosan a többiek nyelvóráival.
 
 
Középtagozat
 

Ebben a szakaszban két osztályfőnök irányítja az osztályok munkáját, mellettük természetesen megjelennek a szaktanárok is.

 

5–6. ÉVFOLYAM

Kiemelt figyelmet szentelünk annak, hogy az új helyzetben a gyerekek önállóságának növelése mellett megfelelő támogatást kapjanak biztonságérzetük megtartásához és az iskolai lehetőségeik minél jobb kihasználásához. A sokszínű délutáni programkínálat segíti a diákok egyéni érdeklődésének kiteljesítését. Önállóságuk és felelősségük erősödését a projektmunka életszerű strukturáltsága biztosítja. Továbbra is fontos eleme az iskolai munkának a tevékenységközpontú, együttműködésre alapozó, képességfejlesztésre irányuló tanulási tevékenység. A százalékban kifejezett teljesítményértékelés mellett a szöveges értékelés biztosítja az egyénre szabottságot, az önértékelés erősítését, a további teendők meghatározását mind a gyermek, mind a pedagógusok és a szülők számára. Az életkor kiemelten fontos kompetenciái:

 • az önismeret, az együttműködési képesség fejlesztése;
 • az egyéni érdeklődés megismerése, fejlesztése;
 • tehetséggondozás és -fejlesztés megerősítése kislétszámú csoportokban;
 • az önálló ismeretszerzéshez szükséges tanulási képességek, a feladattudat, a tanulási motiváció továbbfejlesztése;
 • az önálló tanulási technikák tudatos alakítása, differenciált fejlesztése;
 • az egészséges életmód és életviteli szokások kialakítása;
 • a kreatív, érdeklődő gyermeki lét megtartása;
 • projektmunkára nevelés.

 

7–8. ÉVFOLYAM

Ezeken az évfolyamokon megjelenik az osztályzás, amelyet kiegészít a korábbi évekből ismert és megszokott szöveges értékelés. Ebben a korosztályban már több tantárgyból is a tudásuk és érdeklődésük alapján szintezett csoportokban tanulnak diákjaink. Az életkori sajátosságokból adódó hangsúlyos kompetenciák fejlesztése:

 • az önismeret, az önfegyelem, az együttműködési képességek továbbfejlesztése;
 • az érdeklődési kör differenciálódása;
 • az önálló ismeretszerzési technikák tudatos továbbfejlesztése, elmélyítése;
 • az elvont gondolkodással párhuzamosan újabb tanulási, kutatási módszerek elsajátítása;
 • a kézzelfogható és digitális tanulási környezet adottságainak kihasználása;
 • az egészséges életmód, életvitel szokásainak formálása;
 • a társadalmi jelenségek, problémák iránti érzékenység fejlesztése;
 • az érzelmi intelligencia, az esztétikai igény és érzék fejlesztése;
 • ismerkedés a tanulmányi versenyek követelményeivel, légkörével;
 • nemzetközi kapcsolatok építése;
 • az idegen nyelvi alapvizsgák előkészítése;
 • az informatika, a multimédia emelt szintű alkalmazása.

 

NYELVI INFORMATIKAI TANÉV (9NY)

Nyolcadik osztály után egy teljes tanéven keresztül kiemelt óraszámban biztosítunk lehetőséget idegen nyelvek (diákjaink túlnyomó többsége számára az angol nyelv) és informatikai ismeretek intenzív tanulására, valamint a tanuláshoz szükséges készségek és képességek fejlesztésére.

A Nyelvi Informatikai Tanév célja, hogy diákjaink használható nyelvtudáshoz jussanak, hogy képesek legyenek a tanult nyelvet további tanulmányaik, munkájuk, társas kapcsolataik során készség szinten használni. Célunk, hogy a gyerekek otthonosan mozogjanak más nyelvek világában, idegen nyelven is megfelelően tudjanak reagálni különféle kommunikációs helyzetekre, gondolataikat és érzéseiket meg tudják fogalmazni mind szóban, mind írásban. Külön hangsúlyt fektetünk az adott kultúrkör minél alaposabb megismerésére.

A tanév feladata, hogy a programban meghatározott tevékenységeken keresztül segítse

 • a készségek, képességek fejlesztését;
 • tanulási technikák elsajátítását;
 • támogassa a szülői ház és a környezet erőfeszítéseit abban, hogy diákjaink pozitívan viszonyuljanak a tanuláshoz és önmagukhoz.

A témaköröket úgy választjuk ki, hogy azok feldolgozása során

 • fejlesszük tanulóink tanulási módszereit;
 • segítsük önismeretük fejlődését;
 • erősítsük problémaérzékenységüket és problémamegoldó képességüket;
 • támogassuk szóbeli és írásbeli kifejezőkészségük, érvelési technikáik és döntésképességük fejlődését.

A NYIT-es diákok a nyelvórákon kívül magas óraszámban foglalkoznak az informatika különböző területeivel. Ebben az évben tanulóink magabiztos informatikai alaptudás és felhasználói ismeretek megszerzése mellett egy új nyelvvel, a programozás nyelvével is megismerkednek, és nagyobb biztonságot szereznek a számítógéppel támogatott önálló ismeretszerzéshez szükséges tanulási technikák elsajátításában.

Egyéb tantárgyak esetében a készségfejlesztésre és az érdeklődés felkeltésére fektetjük a legnagyobb hangsúlyt.

A Nyelvi Informatikai Tanév tanulói évente számos alkalommal külföldi csoportokat vezetnek iskolánkban és Budapesten. A második félévben az évfolyam egy projekt keretében külföldi tanulmányútra megy, amely fontos közösségi élmény és nyelvgyakorlási lehetőség is egyben.

A nyelvi évet követő évfolyamon az eddig tanult nyelveket folytatva diákjaink megkezdik egy harmadik, választott idegen nyelv tanulását, és a héber nyelvtudás további fejlesztését fakultatív tárgyként vehetik fel az órarendjükbe.

 
Gimnázium
 

9–12. ÉVFOLYAM

Célunk, hogy hatékonyan segítsük diákjainkat abban, hogy kiegyensúlyozott, reális önismerettel és hatékony tanulási készséggel rendelkező, nyitott fiatal felnőttekké váljanak annak érdekében, hogy maguk, valamint szűkebb és tágabb környezetük számára hasznos és boldog életutat járhassanak be.

 

MENTORRENDSZER

A gimnázium négy éve alatt az osztályfőnöki rendszert felváltja a mentorrendszer. A diákok választásuk alapján kerülnek egy-egy mentor szárnyai alá, ahol 12-15 diák alkot egy mentorcsapatot. A mentor feladata a négy év során segíteni minden diákot tanulmányai szervezésében, a továbbtanulási célok és feladatok kijelölésében, az önismereti munkában, a konfliktushelyzetek megoldásában, miközben egymásra figyelő, szoros közösséget kovácsol az általa mentorált diákokból.

Ennek érdekében a mentor rendszeresen leül diákjaival egyéni és családos beszélgetésekre, közös programokat szervez a mentorcsoport és az évfolyam számára.

A mentor nem csak adminisztratív felelőse diákcsoportjának, hanem vezetője, tanácsadója, bizalmasa is egyben.

 

A TANULMÁNYOKRÓL

Az első két év az általános ismereteket megszilárdító, míg a második két év elsősorban a pályaválasztási céloknak megfelelő ismereteket elmélyítő szakasz.

Az életkori sajátosságoknak megfelelően nő a diákok felelőssége a tanulmányaik irányításával kapcsolatban. A diákjaink – a lehetőségek függvényében – szabadon választják meg szaktanáraikat.

Aktív tanulási környezettel támogatjuk diákjaink önálló ismeretszerzését, tananyagaink nagy része elérhető az iskola Moodle-rendszerén keresztül. Támogatjuk a különböző tanulást segítő szoftverek és applikációk egyéni és közösségi használatát (Quizlet, Google Drive, Kahoot, Prezi, KhanAcademy stb.), segítjük diákjainkat a hatékony ismeretszerzési technikák alkalmazásában.

Az angol nyelv magas szintű elsajátítása mellett egy második idegen nyelven is eljuttatjuk diákjainkat a sikeres középszintű érettségiig, de választásuk és szorgalmuk alapján akár a magasabb szintre is.

A kötelező tanulmányi feladatok mellett évről évre számtalan projektet kínálunk a tantárgyakhoz kapcsolódóan és azon túl is. Például:

 • Nyitott Bíróság
 • Parlamenti demokráciajáték
 • MUN programok (hazai és külföldi részvétellel)
 • művészeti projektek
 • diákcsere programok
 • filmes projektek
 • judaisztika témájú pályázatok

 

A TOVÁBBTANULÁSRÓL

A diák, a szülő és a mentor közösen tervezik meg a diák továbbtanulását, jelölik ki a célokat, azok ütemezését és az eléréshez szükséges feladatokat, valamint ellenőrzik a tervek megvalósulását is.

A 11. és 12. évfolyamon a választott továbbtanulási irányoknak megfelelő emelt szintű érettségire felkészítő csoportokat szervezünk.

Job-shadowing programunk keretében – volt diákjaink és szülői közösségünk segítségével – lehetőséget biztosítunk diákjaink számára különböző foglalkozások és munkahelyek közvetlen megismerésére.

Partneri programunk segítségével külsős cégekkel alakítunk ki kapcsolatot, hogy megismerjük a valódi munkaadói igényeiket annak reményében, hogy diákjaink hatékonyan tudják megtervezni karrierútjukat.

Diákjaink jelentős része a gimnáziumi évek után külföldön folytatja a tanulmányait, melyben főállású továbbtanulási referensünk segíti őket. Ezen túlmenően, az angol órákba beépülve felkészítjük diákjainkat a külföldi továbbtanulással kapcsolatos speciális ismeretekre (motivációs levél írása, telefonos interjú adása, stb.)

 

INNOVÁCIÓK A GIMNÁZIUMBAN

Közösségi oktatás LEAP (Lauder Education Advanced Program)

Programunk gyakorlatorientált ismereteket nyújt több területen, mint például pénzügyi, gazdálkodási, jogi és kurátori ismeretek, marketing, életvezetés stb. Választható kurzusainkat hetente kétszer 90 percben tartjuk egy trimeszteren keresztül (az egyiket magyar, a másikat angol nyelven). Az előadók között szerepelnek tanáraink, szülői közösségünk vállalkozó szellemű tagjai, illetve a szélesen vett lauderes közösség neves szakértői, akik a mindennapi valós gyakorlatot hozzák be az iskolába.

A kurzusokon abban segítjük diákjainkat, hogy ki tudják használni a bennük rejlő kreativitást, lendületességet és vállalkozószellemet. A tanulóközpontú, gyakorlatias, interaktív foglalkozások fejlesztik a diákok magabiztosságát, önbizalmát, kommunikációs és önkifejező képességét, kritikus és proaktív gondolkodását. Ezzel párhuzamosan a pályaorientációt is támogatja az innovatív módon megszerzett tudás és tapasztalat.

Startup hétfő Mire tanít a startupok világa?
Neked is lehetnek ötleteid!

A StartUp Hétfő egy olyan, szigorú bekerülési feltételekhez kötött tehetséggondozó programunk, melyben két-három fős csapatok vesznek részt egy közös ötlet megvalósítása érdekében szakértő mentorok támogatásával. A programot az iskola koordinálja, de mégis az iskolán kívül történik: neves kockázatitőke-befektetők tartanak workshopokat és előadásokat, melyek segítik a startup lét sok-rétűségének megértését. Ezzel párhuzamosan a szakmát képviselő mentorok vezetésével konzultációk keretében járják körbe a startup folyamat állomásait, melynek végén akár angyalbefektetőt is találhatnak.

A programban a résztvevők olyan praktikus tudást sajátíthatnak el, ami hozzájárul ahhoz, hogy sikeres munkavállalók legyenek a jövő piacain. Számos készségük fejlődik a közös munka során, és praktikus tudást sajátítanak el. Megtapasztalhatják, hogy kitartó munkával, találékonysággal, kreativitással és egy kis szerencsével hogyan vihetik véghez terveiket, és alkothatnak maradandót.by Dr. Radut.