Jump to Navigation

Magyar_NYELVTAN

2009. augusztus 31.

Tantárgyi célok, fejlesztendő készségek, képességek:

          A nyelv több szempontú megközelítése (a nyelv mint jelrendszer, nyelv és gondolkodás, nyelv és cselekvés, nyelv és kreativitás).

          A nyelvtani ismeretek önálló alkalmazása a nyelvi-nyelvhasználati jelenségek megközelítésében.

          Felkészülés a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb szövegek (pl. beszámoló, ismertetés, esszé, egyszerűbb értekezés) írására.

Hosszabb felkészülést igénylő esszé, pályázat, értekezés, műértelmezés megalkotásának gyakorlása.

          Verbális és nem verbális (hangzó és képi) információk együttes kezelése, megértése (illusztráció, ábra, tipográfia, grafikonok értelmezése a szövegösszefüggésben, szövegek vizuális elrendezése stb.).

          A kommunikációs folyamat összetevőinek felismerése.

          Törekvés a személyiséget kifejező egyéni stílusra. A személyiség és a személyesség kifejezésének képessége a szövegformálás kreatív eszközeinek birtokában.

          Árnyalt, rugalmas alkalmazkodás a kommunikációs folyamat tényezőihez különféle konkrét beszédhelyzetekben.

          Kifejező és mások számára érthető, nyelvileg igényes és helyes beszéd.

          A testbeszéd, a térközszabályozás és az arcjáték néhány jelének ismerete, tudatos alkalmazása.

          A szöveg tartalmát megerősítő és megkérdőjelező gesztusok ismerete és törekvés ezek tudatos használatára.

          Érvelés: érvek felkutatása, rendszerezése, vélemény, állásfoglalás kialakítása, továbbfejlesztése, logikus gondolatmenet kialakítása.

          Különféle kommunikációs technikáinak alkalmazása és értékelése hétköznapi kommunikációs helyzetekben, a tömegkommunikációban, verbális, hangzó és képi szövegekben; a művészetben (pl. film, színház, fotó, képzőművészet).

          Önálló vázlatkészítés adott feladathoz, témához, a vázlat alapján különböző műfajú szövegek alkotása.

          Nyelvhelyességi problémák önálló megoldása (szóban és írásban egyaránt).

Tananyag:

          Helyesírás és nyelvhelyesség

          Az anyanyelv szerepe az ember életében, a társadalomban és a kommunikációban

          Szófajtan

          Mondattan

          Szövegtan

Az eredményes teljesítéshez szükséges tanulói tevékenységek:

Órai aktivitás, egyéni munka, páros munka, csoportmunka

Témazáró

Röpdolgozat

Írásbeli és szóbeli szövegalkotás

Referátum

Házi feladat

Igényes füzetvezetés

Kisérettségi vizsga (szóbeli)

Tankönyv:

Érettségi tételek (Magyar nyelv), szerk.: Balázs Géza, Budapest, Corvina Kiadó


AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI, MÓDJA (intenzív szakasz)

Irodalom, nyelvtan

A tanulók minden intenzív szakasz végén 1 osztályzatot kapnak, amelyet a különböző tevékenységek részeredményei (pontszámai) határoznak meg. (Az adott intenzív szakasz tematikáját figyelembe véve ezek a tevékenységek különbözőek lehetnek. Pl.: témazáró, szövegelemző vagy akár házi dolgozat, röpdolgozat, szóbeli felelet, házi feladat, csoportmunka, kutatómunka, a házi olvasmányok, az órán feldolgozott szövegek ismeretének ellenőrzése, memoriter, csoportmunkban való részvétel stb.)                                             ):

Az intenzív szakaszban szerzett pontok (százalékok) irodalomból és nyelvtanból egyaránt az alábbiak szerint váltódnak át jegyre:

100 - 86%       jeles

85 – 76%       

75 – 61%        közepes

60 – 51%        elégséges

50 –     %         elégtelen

Az év végi jegy egyik részeredménye (a 4 intenzív szakasz eredményén túl) a szóbeli kisérettségi vizsgán kapott osztályzat.

by Dr. Radut.