Jump to Navigation

Történelem

2009. augusztus 29.

Tantárgy: Történelem
Évfolyam: 10.
A tanév tantárgyi célja:
A tevékenységek-forráselemzés, térképeken való tájékozódás, ábrák, képek értelmezése-előtérbe állítása, az önálló gondolkodásra, véleménynyilvánításra, vitatkozásra nevelés. Mindezek nem új célok, de mindenképpen itt is hangsúlyosak.
A tantervi elvárásoknak megfelelően fontos a különböző tevékenységformák gyakorlása. A tankönyvek és az E-college nagy számú forrásanyagot biztosít mindehhez.
Kiemelten fontos a kritikai gondolkodás fejlesztése, az ellentétes értelmezések bemutatása. Ezt nagyban segíti a disputa alkalmazása a tanórákon, kapcsolódva a tananyaghoz.
Lényeges, hogy a diákok önálló ítéletalkotása ne pusztán tételmondatokon, hanem önálló véleményen alapuljon.
Ez elképzelhetetlen alapos ismeretek nélkül.
Ezek segítségével gyakorolják a lényegkiemelést, s vázlatkészítést.
Fejlesztendő képességek:
Kifejezőképességek:
Az újkor jelentős személyiségei életútjának bemutatása.
Fogalmazások, esszék készítése történeti témákból. Egy téma bemutatása többféle módszer és eszköz segítségével.
Tájékozódás időben:
A változás jelentőségének felismerése az újkori magyar és egyetemes történelemben.
Fontosabb újkori folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása.
Lényegkiemelés kronológiai eseményekből.
Tájékozódás térben:
A térben és időben játszódó XVIII. És XIX.századi események közötti kapcsolatok felismerése. Időrendi táblázatok és térképek összevetése.
Az újkorban végbement történelmi jelenségek természeti feltételeinek, okainak megállapítása történelmi és földrajzi térképek alapján.
Az újkori történelmi események helyszíneinek mai környezetben való elhelyezése.
Tananyag:
Magyarországtörténete1526-1711között.
Mária Terézia és II.József szerepe Magyarország XVIII.századi történelmében.
A polgári forradalmak, napóleoni háborúk.
Kelet-európai országok történelmi eseményeinek bemutatása az újkorban.
Az Amerikai Egyesült Államok kialakulása.
 Életmódtörténet.
Az eredményes teljesítéshez szükséges jellemző tanulói tevékenységek:
Lényegkiemelés megadott szempontok szerint. Azonos jelenségekről készült különböző forrásrészletek összehasonlítása.
Tájékozódás kézikönyvekben, ismeretterjesztő folyóiratokban, az Internet kereső programjaiban.
Eltérő álláspontok felismerése megadott történelmi források szövegében,
Önálló jegyzetkészítés.
Tudjanak a tanulók jól felépített, szabadon előadott feleleteket vagy előadásokat tartani történelmi témákból.
Legyenek képesek a világ-, az európai és a magyar történelem korszakainak szinkronban látására.
Legyenek képesek a tematikus történelmi térképek összehasonlítására, következtetések levonására.
EC-feladatok megadott időpontokban való megoldása, eredményes szereplés a disputákon.
A számonkérés, értékelés rendszeressége, hogyanja, szempontjai:
A továbbhaladás feltétele az  előírt tananyag megfelelő szintű ismerete: legalább 50 %.
Órai felelet írásban vagy szóban az előző órák anyagaiból. E-college feladatok megoldása.
Témazáró dolgozatok előzetes felkészülés után, egy meghatározott fejezet anyagából.
Órai kiselőadás tartása, előzetes készülés után.
Órai vita, disputa a főbb kérdésekből.

Értékelt tevékenység
%-ban kifejezve
Órai munka, szóban és írásban
20%
E-college feladatok
20%
Disputa
20%
Témazáró dolgozat
40%

Tankönyvek:
                        Száray Miklós: Történelem-II-III-Nemzeti Tankönyvkiadó
                      
                       
                      
                        Középiskolai atlasz ( Cartographia)
                             Készítette: Horváth Cecília

by Dr. Radut.