Jump to Navigation

Házirend


BEVEZETÉS

A Lauder Javne Zeneiskola a Lauder Javne Iskola épületében működik, ezért rá, annak központi házirendje teljes egészében vonatkozik A Lauder Javne Zeneiskola pedagógusai azzal a szándékkal oktatják-nevelik a növendékeket, hogy ezáltal lehetőséget biztosítsanak a zenei tehetség kibontakoztatására, a gyermekek esztétikai érzékenységének, szépre való hajlamának fejlesztésére, a zene által a nyitottság és igényesség kialakítására, s hogy a növendékek megismerhessék a zenei és egyetemes kultúra, a nemzeti hagyományok értékét és önmagukat.

A Házirend a magatartás szabályait rögzíti. Megsértése fegyelmező intézkedést, vagy fegyelmi büntetést von maga után. A HÁZIREND a következő törvények, rendeletek és szabályzatok figyelembe vételével, az azokban megfogalmazott előírások szerint készült: - 1949. évi XX. Törvény – A Magyar Köztársaság Alkotmánya - 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról - 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről - Intézményi Pedagógiai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat(ok)

1. TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

1.1. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok - A tanulók általános jogait a közoktatási törvény 10. és 11.§-a tartalmazza. E jogok gyakorlásának bizonyos kérdéseit a házirend tartalmazza.

1.1.1. Tanuláshoz, képzéshez való jog - A tanulónak joga, hogy nevelési-oktatási intézményben biztonságos és egészséges környezetben neveljék és oktassák. A tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. A tanulónak joga van arra, hogy a tanítás során illetve az iskola pedagógiai tevékenységének egészét illetően tárgyilagos és sokoldalú ismeretekhez jusson, és tájékoztatást kapjon az őt érintő, érdeklő kérdésekről. A közoktatási törvény biztosítja a művészeti képzéshez való jogot, de a tanulmányait csak térítési díj, ill. tandíj fizetés esetében veheti igénybe, melynek minimum összege az éves állami normatív támogatás 10 %. Családja anyagi helyzetétől függően, szociális rászorultság esetén kérelmére térítési díj ill. tandíjmérséklés t kaphat, valamint ingyenesen kölcsönözhet hangszert a kölcsönzési feltételek betartásával. Szülői kérvény, kereseti kimutatás beadása és főtárgytanári támogatás mellett élhet a növendék ezzel a jogával. Rendszeresen tájékoztatás t kap hangszeres és elméleti tárgyakban tanulmányi előmeneteléről, szorgalmáról. Tanulmányi ideje alatt indokolt esetben (betegség, ill. szaktanári javaslatra) kérvény benyújtása ellenében egyszeri osztályfolytatásra jogosult. Kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájáért dícséretben részesülhet, jutalmat kaphat. Egyéni elismerés ben részesíti különböző szintű versenyek helyezettjeit, csoportos jutalom ban a kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító közösséget. A jutalom formái : a) írásos dicséretek ( szaktanári, igazgatóhelyettesi, igazgatói és nevelőtestületi), b) tárgyjutalmak (könyv, CD, stb.) c) más módozatok (belföldi, vagy külföldi csereszereplés, hangversenyen való szereplés, hangverseny-látogatás, táborozás, márkás hangszerek kölcsönzése).

1.1.2. Személyiségi jogok - Jogszabályban meghatározott személyiségi jogait mind a pedagógusnak, mind a diáktársaknak tiszteletben kell tartani, de a tanuló sem korlátozhat másokat jogaik érvényesítésében. - Hátrányosan megkülönböztetni, valamely adottsága miatt megalázni nem lehet. - Lelkiismereti meggyőződését tiszteletben kell tartani, de a jogszabályban tiltott (rasszista, kirekesztő, stb.) nézeteket nem hirdethet. - Magánélethez való jogát tiszteletben kell tartani.

1.1.3. A tájékoztatáshoz és az információszerzéshez való jog - A tanul ó számára biztosítani kell, hogy minden őt érintő kérdéssel kapcsolatos
információhoz hozzájuthasson. Ennek intézmény által biztosított formái: - a zenetanárai rendszeres szóbeli tájékoztatója, - a zeneiskolai fogadóórák, - zeneiskolai hirdetőtábla, - iskolai könyvtár-eszköztár - A hangszeres és elméleti előmeneteléről havi rendszerességgel írásos tájékoztatót kap a
zeneiskolai tájékoztató füzeten keresztül, melyet köteles szüleivel aláíratni.

1.1.4. Véleménynyilvánítási jog - A tanuló – az emberi méltóság tiszteletben tartásával – minden őt érintett kérdésben véleményt nyilváníthat, ezért őt hátrány nem érheti. - A növendék az iskolában szabadon élhet vélemény-nyilvánítási jogával, feltéve, hogy azzal társait, tanárait nem sérti emberi méltóságában. - Véleményt nyilváníthat igazgatói ill. igazgatóhelyettesi fogadóórán; kérheti, hogy az érintett diák v. pedagógus is részt vegyen a megbeszélésen, de titoktartást, a nyilvánosság kizárását is kérheti. - Véleményezési jog gyakorlása szempontjából a tanulók nagyobb közösségének, illetve csoportjának egy tagiskola tanulói csoportja számít.

1.1.5. Jogorvoslathoz való jog - Ha a tanul ót jogsérelem érte, jogorvoslatért a zenetanárhoz, súlyosabb esetben az iskola
igazgatójához is fordulhat. - Élhet a jogszabályban meghatározott jogorvoslati lehetőségekkel, ezekről kérésére őt
tájékoztatni kell.

1.2 A tanulók kötelességeivel kapcsolatos szabályok - A tanulók kötelességeit a közoktatási törvény 12.§-a tartalmazza.

1.2.1.Tanulmányi kötelezettségek - A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és választható foglalkozásokon. - Feladatainak legjobb tudása szerint tegyen eleget, az órákra felkészülten érkezzen, s a szükséges felszerelési tárgyakat (játszóképes hangszerét, kottáit, stb.) valamint a tájékoztató füzetet minden órára hozza magával. - Az órákra pontosan érkezzen. - Minden órarend szerinti foglalkozásról való távolmaradást legkésőbb 8 napon belül igazolni kell a tájékoztató füzet megfelelő rovatában. Igazolást adhat: orvos, tanár, szülő. (mulasztások igazolását lásd részletesen a 2.3. fejezetben)

1.2.2.Magatartás, viselkedés - „ A tanuló kötelessége, hogy eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségének–, megtartsa a tanulmányi rendet, a gyakorlati képzési hely rendjét és az iskola szabályzatainak előírásait.” Kt.12.§ b) c) - Ugyanakkor minden tanulónak joga, hogy biztonságban és egészséges környezetben tanuljon, ezért: - az iskolában és az iskolai rendezvényeken tilos a dohányzás, alkoholfogyasztás és drogok használata (részletesen lásd 3.2. fejezetben) - a baleset – és tűzvédelmi előírásokat be kell tartania, (3.2.fejezet) Tűz esetén egy percig tartó szaggatott csengetésre a tanulók fegyelmezetten – a tanár felügyeletével és irányításával – elhagyják az épületet. - ügyeljen a termek, egyéb helyiségek tisztaságára, - Az általános emberi együttélés szabályait a növendéknek is kötelessége betartania. Nem önbíráskodhat, tisztelnie kell tanárai, az iskola felnőtt dolgozói valamint társai emberi méltóságát. - A kötelesség megszegése fegyelmi vétség, mely fegyelmi büntetést vonhat maga után. Az ezzel kapcsolatos szabályokat a közoktatási törvény 76.§-a tartalmazza. - A növendék csoportos órák menetébe aktív közreműködéssel kapcsolódik be, az órát, a csoport többi tagjának rovására fegyelmezetlen és rendbontó viselkedéssel nem zavarhatja, másokat nem akadályozhat a munkában. Mobiltelefon használata, és a levelezés tilos. - Külső megjelenése, öltözéke mindig legyen tiszta, gondozott, valamint a helyzethez, alkalomhoz illő; különös tekintettel a szereplések, hangversenyek, versenyek alkalmából elvárt ünnepi viseletre.

1.2.3. Térítési díj, tandíj befizetésre vonatkozó rendelkezések - Mivel a zeneiskolai tanulmányok, szolgáltatások igénybevétele - a Kt. 115.§, 116.§, 117.§, illetve a Fenntartó fizetési kötelezettséget ír elő, ezért a növendékeknek ezt teljesíteni kell. A térítési díj, ill. a tandíj mértéke az intézmény mindenkori éves költségvetése alapján kerül megállapításra. A díjösszegről az érintett növendékek az előzetes meghallgatáskor, ill. a beiratkozáskor kapnak tájékoztatást. A befizetés módját az aktuális rendelkezések figyelembevételével az iskola vezetősége és a nevelőtestület közösen határozza meg. A befizetés időpontja: félévenként (szeptember 15-ig és február 15-ig), indokolt esetben adott engedély alapján minden hónap 10. napjáig egyenlő havi részletekben. Adható kedvezményekről - ingyenes ellátásról , a térítési díj és tandíj összegének csökkentéséről , a tanulmányi eredmény alapján járó kedvezményekről - a Fenntartó által meghatározott szabályok szerint az iskola igazgatója dönt. Amennyiben túlfizetés keletkezik, ennek visszafizetése a szülővel való egyeztetés alapján történik A zeneiskolában befizetendő térítési d í jakról, tandíjakról Kt. 115. § és 116. §-a, a tér í tési és tandíjak mértékéről a Kt. 117.§, ill. a Fenntartó rendelete az irányadó. A térítési díj, ill. a tandíj mértéke e rendelet szerint, az intézmény mindenkori éves költségvetése alapján kerül megállapításra. A díjösszegről az érintett növendékek az előzetes meghallgatáskor, ill. a beiratkozáskor kapnak tájékoztatást . A fenntartó határozza meg azokat a szabályokat, amelyek alapján az iskola igazgatója dönthet a törvényben meghatározott további ingyenes ellátásról, a térítési díj és tandíj összegéről, a tanulmányi eredmény alapján járó és szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.

1.2.4. Szociális támogatás - kedvezmények - Az intézményben szociális támogatásnak szám í t a térítési d í j, ill. tandíj fizetése alóli részleges vagy teljes mentesség odaítélése. Az igényjogosultság feltételeit az intézményi szabályzat tartalmazza. Kedvezmény-adás feltételei:

Szülői kérvény, kereseti kimutatás benyújtása, főtárgy tanári támogatás,

Szociálisan rászoruló gyermek a térítési díj /tandíj/ fizetése alól kaphatnak részleges vagy teljes mentességet.

Külföldi gyermeknek ( a Kt. 110.§-ban meghatározottaknak) adható kedvezmény feltételei megegyeznek a magyar állampolgárságú gyermekeknek adható kedvezményekkel.

2. A TANULÓK TANÓRAI ÉS TANÓRÁN KÍVÜLI MUNKARENDJE

2.1. A nyitva tartás rendje - Nyitva tartás: Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától este 20 óráig tart nyitva. A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik hétköznap 830-tól 1630-ig

2.2. Kulcsnyilvántartás és kulcshasználat - A termek kulcsainak kiadását a kulcsnyilvántartás tartalmazza.

2.3. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama

2.3.1. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje és időtartama - Az oktatás és nevelés a zeneiskola tantárgyfelosztásával összhangban lévő, a tanév elején a tanár-növendék által közösen kialakított heti órarend alapján a pedagógusok vezetésével a kijelölt termekben történik.

F ő t á r g y i órák időtartama:

-Zeneiskola "A" tagozat: heti 2 x 30 perc

-tehetséggondozás heti 2 x 30 + 15 perc

-zeneiskola "B" tagozat: heti 2 x 45 perc

-iskola előkészítő heti 2 x 60 perc

-beiskolázó heti 3 x 45 perc

Z e n e i c s o p o r t o s órák időtartama: 2 x 45 perc, a 5-10 perces kötelező szünetekkel, a tanév elején meghatározott órarend szerint. A zeneiskolai növendékek órái nem ütközhetnek a közismeret tanítási óráival, ill. munkaidejével. A főtárgyi órák beosztásánál ügyelni kell arra, hogy-- lehetőség szerint-- a távolabb lakó növendékek óráit kapcsoljuk a kötelező tárgy órájához. A csoportos órákat szünet közbeiktatásával tartjuk. Kivételes esetben -- a körülményektől függően -- az igazgató másképp is rendelkezhet. Ahol a tanulók többsége távol lakik az iskolától, vagy a tanítás helyétől, illetőleg ha ezt a tanulók munkahelyi elfoglaltsága, vagy teremhiány indokolja, a csoportos órák (előképző, és a B tagozatosok óráinak kivételével) heti egy alkalommal összevonhatók. A bemutató órák és foglalkozások tartásának rendjét és idejét - a munkaközösség vezetők javaslata alapján – az éves munkaterv rögzíti.

2.3.2. Az óraközi szünetek rendje, időtartama - A csoportos órák óraközi szüneteiben a növendék az órát tartó pedagógus felügyelete alá tartozik. Az óraközi szünet tartama nem rövidíthető

2.3.3. Zenei órák látogatása - A növendék köteles a tanítási idő előtt 10 perccel a tanítás színhelyén megjelenni.

A tanításra felkészülten kell megjelenni.

Késésnek számít az, ha a tanuló a kihirdetett órakezdés időpontjában nincs a teremben.

A tanuló előzetes engedély nélkül csak indokolt esetben (betegség, iskolai elfoglaltság) maradhat távol a főtárgyi és a kötelező tárgyi órákról, foglalkozásokról.

2.3.4 A tanulók tantárgyválasztásával kapcsolatos eljárás - A zeneiskola 5. osztályától a tanuló választhat a kötelezően választható elméleti tárgyak közül, döntését legkésőbb minden év szeptember 15-ig kell közölnie hangszeres tanárával. A döntés megváltoztatására tanév közben csak az intézményvezetői engedéllyel van lehetőség. A kérelmet indoklással, írásban kell leadni.

2.3.5. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések

A tanuló előzetes engedély nélkül csak indokolt esetben (betegség, iskolai elfoglaltság) maradhat távol a főtárgyi és a kötelező tárgyi órákról, foglalkozásokról.

Az órarend szerinti foglalkozásokról való távolmaradást 8 napon belül igazolni kell. Igazolást a szülő, az orvos, az iskola (általános iskola, középiskola) pedagógusa adhat.

A mulasztásokat és annak igazolását a tájékoztató füzetbe is be kell vezetni.

Ha az igazolatlan mulasztások ismétlődnek, a szaktanár köteles a tanulót és szüleit annak következményeire legalább 2 alkalommal írásban figyelmeztetni.

Tíz igazolatlan tanítási óránál többet kell mulasztani ahhoz, hogy a jogszabály erejénél fogva megszűnjön a tanulói jogviszony, itt is az előzőekben említett figyelmeztetési kötelezettség mellett. A tanulók igazolt és igazolatlan óráinak számát a főtárgyi és kötelező tárgyi naplóban vezetett mulasztások alapján összesíteni kell. Zenei órák látogatása szülők, vendégek részére A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. A tanítási óra zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulót az óráról kihívni vagy a tanítási órát más módon zavarni nem szabad. Zenei csoportos tanítási órák látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt.

2.4. Tanórán kívüli elfoglaltságok - A növendékek a zeneórákon túlmenően részt vesznek versenyeken, hangversenyeken, fesztiválokon, zenei táborokban, külföldi koncert-utakon.

Ezek időpontját és időtartamát esetenként határozza meg az intézmény igazgatója, ill. a zenetanár.

A résztvevők mindig a legkiválóbb eredményt elért és teljesítményt nyújtó növendékekből állnak.

A házirendben előírtak betartása ezen időszakokban és helyszíneken is kötelező.

2.5. A diákkörök létrehozásának rendje - A diákkörök alapításának feltétele, hogy a diákkör és az intézmény vezetője megállapodjon a működés feltételeiben, és a diákkör célja összhangban legyen az intézmény pedagógiai programjával. A diákkör a tanév során bármikor alapítható, annak működése a tanév bármely időpontjában lehetséges.

2.6. Belépés és benntartózkodás rendje - A szülők, hozzátartozók a tanítási óra ideje alatt a - pedagógussal megállapodva - a teremben tartózkodhatnak, figyelemmel kísérhetik a tanórát.

2.7. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések - A tanuló előzetes engedély nélkül csak indokolt esetben (betegség, iskolai elfoglaltság) maradhat távol a főtárgyi és a kötelező tárgyi órákról, foglalkozásokról.

A zeneóra távolmaradásáról szóló előzetes szülői vagy iskolai kérés esetén a mulasztás igazoltnak tekintendő.

Az órarend szerinti foglalkozásokról való távolmaradást 8 napon belül igazolni kell. Igazolást a szülő, az orvos, az iskola (általános iskola, középiskola) pedagógusa adhat.

A mulasztásokat és annak igazolását a tájékoztató füzetbe is be kell vezetni. (szülő, iskola)

Ha az igazolatlan mulasztások ismétlődnek, a szaktanár a tanulót és szüleit annak következményeire legalább 2 alkalommal írásban figyelmezteti. (Három ill. öt igazolatlan mulasztás után)

Tíz igazolatlan tanítási órát meghaladó mulasztás esetén - a jogszabály erejénél fogva - megszűnik a tanulói jogviszony. (az előzőekben említett figyelmeztetések után).

A tanulók igazolt és igazolatlan óráinak számát a főtárgyi és kötelező tárgyi naplóban vezetett mulasztások alapján összesítik a pedagógusok.

 

3. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI, VALAMINT FEGYELMI FELELŐSSÉGÜK

3.1. A tanulók jutalmazásának elvei - Azt a tanulót , aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat példamutató közösségi magatartást tanús í t, illetve hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez - az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. - Az intézmény elismerésben részesíti különböző szintű versenyek helyezettjeit. - A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító közösséget csoportos jutalomban lehet részesíteni.

3.1.1. A jutalom formái - Az igazgatói dicséretben, kiváló tanuló kitüntetésben részesült tanulót az igazgató oklevéllel, könyvvel, vagy más módon is megjutalmazhatja (belföldi, vagy külföldi csereszereplés, táborozás, márkás hangszerek kölcsönzése). Iskolánkban elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: szaktanári, igazgatóhelyettesi, igazgatói és nevelőtestületi dicséret. Az egész évben kiemelkedő munkát végző tanuló tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretet a bizonyítványba be kell vezetni, különös tekintettel a kimagasló hangszeres teljesítményekre. Ezek a tanulók a tanév végén oklevéllel, könyvvel, kottával jutalmazhatók. Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye /tanulmányi versenyek győztesei/ jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. Az iskola nyilvánossága előtti jutalmazásra a tanszakvezető írásban terjeszti elő a tanulót az igazgatóhelyettesnél a szaktanár javaslata alapján. Csoportos jutalmazási formák: jutalom-zenetábori részvétel , hangversenyen való szereplés, hangverseny látogatás, stb.

3.1.2. Fegyelmi intézkedés - A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől -- a vétség súlyára való tekintettel -- el lehet térni. Kt. 76.§ (1) bek.: "Ha a tanuló a kötelezettségeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.” A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedés hozható: - szóbeli figyelmeztetés - szaktanári vagy igazgatói írásbeli intés A felelősségre-vonási eljárás módjára és formájára nézve a törvény rendelkezései, illetve az érvényben lévő Házirend szabályai az irányadók.

4. AZ ISKOLA HELYSÉGEI, BERENDEZÉSI TÁRGYAI, ESZKÖZEI ÉS AZ ISKOLÁHOZ TARTOZÓ TERÜLETEK HASZNÁLATI RENDJE

4.1. Tanulók kötelezettségei - Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően az állagmegóvás szem előtt tartásával kell használni. - Az iskola minden tanulója felelős o a tulajdon v édelméért , állagának megőrzéséért, o az iskola rendj ének, tisztaságának megőrzéséért, o az energiafelhaszn álással való takarékosságért , o a t űz- és balesetvédelem , valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. . - A tanulók (növendékek, nagykorúak is) saját testi épségük valamint a berendezési tárgyak és hangszerek védelme érdekében kötelesek a velük a teremben tartózkodó felnőtt utasításait követni, azokat betartani, illetve a termeket, azok berendezését, a hangszereket rendeltetésszerűen használni.

4.2. A létesítmény és helyiségeinek használati rendje - Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően az állagmegóvás szem előtt tartásával kell használni. - Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős o a tulajdon v édelméért, állagának megőrzéséért, o az iskola rendj ének, tisztaságának megőrzéséért, o az energiafelhaszn álással való takarékosságért, o a t űz- és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. - A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. - Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket zárni kell. - Az iskola különböző helyiségeinek tanulókra vonatkozó használati rendjéről az iskolai rendszabályok intézkednek részletesen. - Nem iskolai célra csak az igazgató engedélyével vehetők igénybe a helyiségek és létesítmények. - Az intézményben csak a jogszabályban megengedett reklámtevékenység folytatható, melyhez az intézményvezető engedélye szükséges.

4.3. A termek, eszközök használati rendje - Az iskola felszerelése mindnyájunk közvagyona. Az iskolai környezetet a benne uralkodó rend és tisztaság teszi barátságossá, otthonossá. Ezért szükséges gondosan ügyelni a tantermek, a folyosók tisztaságára és épségére. A tisztaság és rend ellen elkövetett súlyos hanyagság fegyelmi büntetéssel is járhat (fegyelmezetlenségből, gondatlanságból okozott kárt a tanulónak meg kell téríteni). Az egyes helyiségek, létesítmények, berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató, vagy az igazgatóhelyettes engedélyével, átvételi elismervény ellenében szabad. Az épületben, zenetermekben, tantermekben csak a tanulmányok vagy az azok folytatásával kapcsolatos tevékenység végezhető . Ezen kívül a diákok által kezdeményezett szabadidős tevékenységek, rendezvények végzéséhez, megtartásához az iskolavezetés engedélye szükséges. Nem iskolai célra csak az igazgató engedélyével vehetők igénybe a helyiségek és létesítmények. Tanítási idő után tanuló csak külön engedéllyel vagy szervezett foglalkozás keretén belül tartózkodhat az iskolában. Aki terembe lépéskor valami hibát, hiányosságot észlel vagy okoz, azonnal jelentse a pedagógusnak, vagy a tanulmányi titkárnak, a műszaki vezetőnek, aki azt jegyzőkönyvezi. A termek kulcsai az épület portáján, illetve az irodán találhatók. • A termek kulcsát érkezéskor aláírás ellenében a portán lehet átvenni, távozáskor a portán kell visszaadni, aki a visszavételt aláírással igazolja. • A termeket távozáskor (végleg vagy időszakosan is) mindig kulcsra kell zárni. A termekben történt károkért, illetve a termekből eltűnt tárgyakért a portai nyilvántartás alapján az igazgató vizsgálja a felelősséget. • A kulcsok elvesztése, az épületből való kivitelük, másolatok készítése vagy ellopásuk szankciókat vonnak maguk után. • A rendezvények idején az iskolavezetőség a beosztott pedagógusok segítségével ügyeletet lát el.

4.4. Óvó - védő szabályok - A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. - A baleseteket, tűzesteket azonnal jelenteni kell a jelenlévő pedagógusnak, aki intézkedik, és értesíti a szülőt illetve az iskola vezetőségét. A balesetekről jegyzőkönyvet kell felvenni az arra rendszeresített formanyomtatványon.

A legfontosabb: • az épületben úgy kell viselkedni és közlekedni, hogy ne legyen veszélyeztetve senki testi épsége. • tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot az iskolába behozni tilos! • az iskola egész területén tilos a szeszes italok és drog fogyasztása. Felnőttek az arra kijelölt helyen dohányozhatnak. A szabály megszegése fegyelmi büntetést von maga után. Idegen személy az intézmény területén csak ellenőrzés mellett tartózkodhat.

4.5 A tanulók rendszeres tájékoztatási rendje és formái - A tanulók rendszeres tájékoztatása a zeneiskolai tájékoztató füzet útján, folyamatosan történik. A tanuló ifjúság egészét érintő kérdésekben az intézményi faliújság, weblap és a hangszeres tanár útján történik a tájékoztatás. - Az intézményi diák-küldöttgyűlés megrendezése évente legalább egyszer megrendezésre kerül, ahol tagiskolánként 2-3 tanuló képviselteti magát. A küldöttgyűlés időpontját ( helyét és idejét) a tanév helyi rendjében kell rendezni.

4.6. A növendékek értékeinek biztonságos megőrzése - Minden növendéknek érdeke, hogy saját és az iskola értékei biztonságban lehessenek. Ezért szükséges a személyes holmira, hangszerre éppúgy vigyázni, mint az iskola tulajdonát képező tárgyakra, eszközökre. - Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket a növendéknek is zárni kell. - Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségre behozott tárgyakat, eszközöket az intézményben nem lehet használni, az azokban bekövetkezett károkért az iskola nem felel.

4.7. Kártérítési felelősség - Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseinek, felszereléseinek épségéért a használatba vevő tanuló a használatbavétel ideje alatt - anyagilag felelős. - Az épület nem rendeltetésszerű használata közben, szándékosan okozott károkért az azt okozó tanulót terheli kártérítési kötelezettség a Közoktatási Törvény 77. §. alapján. Ezzel párhuzamosan a tanulót fegyelmi büntetés terheli. - - A termekben történt károkért, illetve a termekből eltűnt tárgyakért a portai nyilvántartás alapján a felelősség megállapítása érdekében az igazgató vizsgálatot indít. Ezért a növendéknek portán azonnal jelentenie kell az észlelt, illetve okozott kárt. - A terem kulcsának elvesztése az új zár felszerelési költségei megtérítésének kötelezettségét vonja maga után. - A kár körülményeitől függően a fegyelmi büntetés írásos, vagy fegyelmező büntetés alkalmazható. - A rendeltetésszerű használat során keletkezett, véletlenül okozott károkért a - tanulókat nem lehet felelősségre vonni.

Az intézményben hangszert tanulók részére az iskola hangszerparkjának függvényében hangszer kölcsönzése lehetséges. Kölcsönzés feltételei: - szülői kérvény főtárgy tanári támogatás, - kötelezvény kitöltése, szülői kezességvállalás, - elsőbbséget élveznek a szociálisan rászorult gyermekek, - a hangszert a tanév végén az átvett műszaki állapotban vissza kell szolgáltatni az iskolának,. - a hangszer megrongálásáért a gyermek (kiskorú esetén a szülő, gondviselő) tartozik anyagi felelősséggel, a javíttatási, karbantartási költségek őt terheli,. - egyes esetekben nyári gyakorlás idejére is kölcsönözhető hangszer.

5. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGÁNAK, HATÁLYÁNAK, ÉRVÉNYESSÉGÉNEK SZABÁLYAI A házirend a nyilvánosságra hozatalának dátumától érvényes. Az iskola igazgatója és a pedagógusok a Házirend érvényesülését folyamatosan figyelemmel kísérik. Hatály a kiterjed: az intézmény valamennyi tanulójára ill. pedagógusára, kiemelve: a megfogalmazott szabályok csak az intézménybe való belépéstől, annak jogszerű elhagyásáig terjedő időre, ill. a pedagógiai programban kötelezően előírt, az intézményen kívül tartott programok, foglalkozások ideje alatt érvényesek. Megszegése jogi következménnyel járhat, tanulói fegyelmi eljárás, fegyelmi büntetés alapjául szolgálhat. A házirendet 2004. december 1-én a nevelőtestület elfogadta. A 2005. március 8. napján hatályba lépő házirend visszavonásig érvényes. Ezzel egyidejűleg az intézmény 2001. január 26-án kelt házirendje hatályát veszti.by Dr. Radut.