Jump to Navigation

Földrajz

2009. október 05.

A science tantárgy általános tudnivalói

A science tantárgy négy tárgyat fed le: biológia (B), fizika (F), kémia (K), földrajz (G).

Egy időben ezek közül mindig kettőt tanultok.

Minden tantárgy 16 hétig tart, az alábbi beosztásban:

Egy héten 8 óra van, melyek a következőképpen bomlanak fel:

·        előadás - heti 5 óra (2,5-2,5 óra tantárgyanként),

·        fél éves szabadon választható természettudományos tárgy - heti 2 óra,

·        konzultációs idő az önálló munkához kötődően - heti 1 óra.

A felsorolt elemek a következőket jelentik:

1.                              Előadás

Itt sajátíthatjátok el a tanult tárgy legalapvetőbb alapismereteit. A tananyag nyolc egységéhez tartoznak házi feladatok, melyeket határidőre be kell küldenetek és órai értékelések is. Minden szakaszban egy esszét kell készítenetek, s a szakasz végén és nagyjából  közepén egy elektronikus záródolgozatot megírnotok.

Fél éves szabadon választható természettudományos tárgy

Az alábbi kínálatból félévente egy természettudományos tárgyat kell választanod. Ez a választás a félév során nem módosítható. Ennek időpontja: szerda 1. és 2. óra.

3.                              Önálló munka

Félévenként egy önálló munkát kell elvégezni az egyik, általad választott természettudományos tanár irányításával, felügyeletével.  Ez lehet forrásfeldolgozás, önálló megfigyelés, kutatás, természetesen felnőtt segítséggel. A megadott címjegyzék csak javaslat, egyéni megállapodások alapján, a leendő vezetőtanárral konzultálva lehet más témát is választani. A konzultációk időpontja: péntek 7. óra vagy egyéni megállapodás szerint. A munka lehet egyéni és páros. A páros munka esetén a beszámoló során pontosan ki kell hogy derüljön a pár tagjainak feladatvállalása.

A munkáról kutatási naplót kell vezetnetek a következő módon:

Dátum

Tevékenység megnevezése

Ráfordított idő

aláírás

Az aláírás természetesen csak akkor kell, ha más is részt vesz a tevékenységben. A konzultációkat is alá kell íratnotok.

Az elkészült művet a következőképpen értékeljük:

o                                                        kutatási napló: 25 %

o                                                        tartalom 25 %

o                                                        önálló munka, mérés, kísérletezés 25 %

o                                                        védés 15 %

o                                                        forma 10 %

Az értékelés szabályai

Minden tárgyat külön értékelünk.

A jegyetek másképpen keletkezik az adott tárgyból akkor, ha végeztek a tárgy keretében önálló munkát, s akkor is, ha nem.

Ha az adott évben a tantárggyal ennyi a kapcsolatod, akkor a következőképpen adódnak a pontjaid:

o                                                        házi feladat és órai munkák: 200 pont

o                                                        esszé: 100 pont

o                                                        két teszt (dolgozat): 200 pont

Az esszé (minden tárgyból egyet kell írni) jellemzői:

·                                 Az esszét többnyire egy cikk alapján kell megírnod.

·                                 Megadott cím szerint kell dolgoznod, a cikk tartalmát és más forrásokat is felhasználva.

·                                 Terjedelme legalább 5000 karakter, s csak elektronikus formában adható be.

·                                 Az esszé színvonalát a szerkesztés módja, a képek emelhetik.

·                                 A forrásaid felsorolása kötelező! Ha szóról-szóra veszel át anyagot könyvből vagy internetről a forrás megjelölése mellett dőlt betűvel jelezd!

·                                

·                                 Az alábbiakban elolvashatjátok, hogy az értékelésetek során hány százalékban alakítják jegyeteket az egyes tevékenységek. Természetesen a százalékok a maximális teljesítményre vonatkoznak.

·                                

Házi f.

Esszé

Záró.d

Ön.kut. egy félévig

Ön.kut. két félévig

Féléves tárgy egy félévig

Féléves tárgy két félévig

Összesen

40%

20%

40%

nincs

nincs

nincs

nincs

100%

30%

20%

30%

20%

nincs

nincs

nincs

100%

25%

15%

25%

nincs

35%

nincs

nincs

100%

30%

20%

30%

nincs

nincs

20%

nincs

100%

25%

15%

25%

nincs

nincs

nincs

35%

100%

25%

10%

25%

20%

nincs

20%

nincs

100%

20%

10%

20%

15%

nincs

nincs

35%

100%

20%

10%

20%

nincs

35%

15%

nincs

100%

25%

10%

25%

nincs

20%

nincs

20%

100%

A Nemzeti alaptanterv, amely minden magyar közoktatási intézmény munkáját alapvetően meghatározza, megfogalmaz számos olyan fejlesztési célt, melyeket iskolánk különösen magáénak érez. Ezek közül az egyik legalapvetőbb, hogy diákjaink tisztában legyenek a saját oktatásuk folyamatának elveivel és miértjeivel. Ennek szellemében fűznénk néhány megjegyzést a science tantárgy felépítéséhez és a tantárgyi értékeléshez.

Az anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs…fogalomismeret- és használat” valamint ”a természettudományok esetében elengedhetetlen a természeti világ alapelveinek, az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek, a technológiai folyamatoknak, valamint a mindezek emberi alkalmazása során kifejtett tevékenységek természetre gyakorolt hatásának az ismerete”. Ezeknek az ismereteknek az átadása történik az előadások során és számonkérése a félév során megírt két zárthelyi dolgozatban. Ebben az életkorban egy diák már „képes megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú szövegeket, megkeresni, összegyűjteni és feldolgozni információkat, képes különböző segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni.” Ennek a kompetenciának a meglétét és fejlettségi szintjét mérjük a félév során íratott esszével.

Ahhoz, hogy a tanulók képesek legyenek énképükbe, önreflexióikba integrálni az elsajátított tudást, készségeket, tanulást segítő beállítódásokat, motívumokat, a tanítás-tanulás egész folyamatában gondoskodni kell arról is, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját fejlődésük, sorsuk és életpályájuk alakításában.” Ennek megfelelően az előadásokon túl diákjaink nagy teret kapnak további tanulmányuk meghatározásában. Minden félév során négy gyakorlat közül választhatnak az érdeklődésüknek, vagy tanulási szükségleteiknek megfelelőt. Még ennél is tágabb horizonton mozog a félév során elvégzendő önálló kutatás, amely témájául szinte bármi választható, amely a tantárgyi keretekbe - ha lazán is, de- bekapcsolható.

A tanulás tanításával kapcsolatban a NAT megfogalmazza: „érdemes hangsúlyt helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a variációk sokoldalú alkalmazására, a kockázatvállalásra, az értékelésre, az érvelésre.” Ezzel magyarázható az a súlyozott átlagszámításon alapuló végső értékelés, amely a félév során „elkövetett” tanulói tevékenységeket veszi figyelembe. Felajánljuk diákjainknak, hogy ennek ismeretében mérlegeljék, mit nyernek, nyerhetnek egy-egy esszé, dolgozat, házi feladat komolyan vételével vagy elbliccelésével; mennyi energiát kívánnak fektetni a féléves, szabadon választható tárgyakba. Szintén a diákok saját feladatának tartjuk, hogy kövessék, aktuálisan hogy állnak egy adott tárgyból. „A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is.” A határidők megbeszélés szerintiek, de késve leadott munkákat nem fogadunk el. A plusz munkákat, javító dolgozatokat azoknak a diákoknak tartjuk fenn, akik esetleges gyengébb képességeiket szorgalommal kívánják kompenzálni.

Az egyén maga határozza meg tevékenysége irányát, és aktivitásának mértéke, színvonala is nagymértékben függ az önmagáról, képességeiről, igényeiről alkotott képtől és az önmagával szemben támasztott elvárásoktól.” Ezzel mélységesen egyetértünk. Támogató módon próbáljuk segíteni diákjainkat képességeik reális megítélésében, ennek megfelelően gyakori visszajelzéseket adunk munkáikról a házi feladatok, órai munkák értékelése során. Azt csak remélni tudjuk, hogy minden diák saját elvárása önmagával szemben, hogy érdeklődésével párhuzamosan, vagy attól függetlenül a maximumot hozza ki magából a science tárgy tanulása során.

Igyekszünk jól áttekinthetően megfogalmazni elvárásainkat, értékelési módjainkat a feszültség- és meglepetésmentes közös munka érdekében. Ezt szolgálják a pontosan meghatározott százalékok is. Nem lehetséges azonban minden elképzelhető helyzetet előre írásban rögzíteni és szabályozni, de remélhetőleg nem is szükséges. Néhány alapelvünket azonban szívesen közkinccsé tesszük: értékeljük és támogatjuk a diák szabadságát minden döntéshozatalban, nem tartjuk azonban kívánatosnak ennek szabadosságba fordulását. Ezért nagyon következetesen próbáljuk a döntések következményeit is keresztülvinni az oktatás folyamatába. Előnyben részesítjük és pozitívan értékeljük a rendszeres munkát az ad hoc tanulással szemben.

„A természettudományos kompetencia a kritikus és kíváncsi attitűdöt egyaránt magában foglalja”. Saját felelősségünknek érezzük diákjaink kíváncsiságának felkeltését és fenntartását tantárgyunk iránt. Kritikus gondolkodásukat nemcsak a tantárgyi tartalmakon belül kérjük, de a tanári éves értékelés során önmagunkra nézve is mércének tekintjük.

Annak a diáknak, aki nyitottan fordul tantárgyunk felé: lehozzuk a csillagokat az égből (G), kiforgatjuk sarkaiból a világot (F), felfedjük a hosszú élet (B) és az aranycsinálás (K) titkát.

                                                                                                                                                                                                                              

by Dr. Radut.