Jump to Navigation

Az iskola filozófiája és pedagógiai alapelvei


A Lauder Iskola elsődleges célkitűzése a hatékony értékközvetítés, amelyben központi szerepe van a zsidó hagyományok megismertetésének, hogy diákjaink a zsidó és magyar társadalom aktív, tudatos és felelősségteljes tagjai legyenek. Célunk, hogy intéz-ményünkben – az óvodától az érettségiig, illetve szakvizsgáig – tanítványaink számára értékeken alapuló nevelést, egészséges és sokszínű társas környezetet, magas színvonalú és személyiségüknek, érdeklődésüknek megfelelő fejlődési lehetőséget biztosítsunk. Fontos számunkra, hogy diákjaink tanulmányaik befejeztével képesek legyenek az önálló tanulásra, felelős döntések meghozatalára, és nyitottak legyenek környezetükre. Tanítványaink számára olyan tanulási környezetet biztosítunk, ahol érték a személyes erőfeszítés, a tisztesség, a felelősségvállalás és a teljesítmény.

Nyitottság

Iskolánk nyitott mindazok számára, akik bármely nemzet vagy felekezet tagjaiként óhajtják és vállalják a zsidó kultúra megismerését, magas színvonalú elsajátítását.

Gyermekközpontúság

Iskolánk tanárai a tanulást örömforrásnak tekintik. A gyermek képességei, személyisége alapján kidolgozott differenciált oktatási terv egy életre meghatározza a diákok tanuláshoz való viszonyát.

A választás szabadsága – a felelősség vállalása

Iskolánk lehetővé teszi, hogy tanulóink szabadon kifejezhessék gondolataikat és fejleszthessék személyiségüket. Ezzel a szabadsággal élni úgy lehet és kell, hogy az másokat ne sértsen.

Képességfejlesztés

Képességfejlesztő, folyamatközpontú, tudásalapú tantervünk lehetőséget biztosít arra, hogy diákjaink a tanulási folyamat aktív alakítói legyenek. Tanulóink számára minden életkorban biztosítjuk annak lehetőségét, hogy adottságaikat, képességeiket a tantárgyak elsajátításában, a sportban, a művészetekben, a tanórán kívüli tevékenységekben fejleszthessék és bemutathassák.

Fontos számunkra, hogy a tanulásra mint élethosszig tartó folyamatra tekintsenek, amit az önálló tanuláshoz szükséges képességek fejlesztésével segítünk.

Önállóság

Diákjaink nap mint nap feladat és döntéshelyzetbe kerülnek. Igényeiknek megfelelően folyamatos támogatást kapnak önállóságuk fejlesztéséhez, az életkoruknak megfelelő intellektuális, társas, fizikai, etikai és esztétikai kihívások megválaszolásához.

Gyakorlatiasság

Növendékeink törekvéseinek és munkájának, tanáraink segítő irányításának és a szülők támogatásának köszönhetően diákjaink értő olvasók, szövegalkotók, hallgatók, előadók, gondolkodók és problémamegoldók lesznek a Lauder Iskolában töltött éveik alatt.

szociális kompetenciák fejlesztése

Fontosnak tartjuk a zsidó kultúrához illeszkedve a gyerekek szociális készségeinek fejlesztését, mely tanórákon és tanórán kívül is megvalósul. A zsidóság egyik alapértéke a micve, amely eredetileg a bibliai parancsolatokra utal, ám a jócselekedetekre is vonatkozik. A gyerekek találkoznak a szociális kompetenciákat érintő témákkal judaisztika órákon, projekteken, valamint önként vállalt karitatív tevékenységek során.by Dr. Radut.