Jump to Navigation

Tehetséggondozás, képességfejlesztés


Az egyéni képességek felismerése és a tehetséggondozás a Lauder Iskola fő célkitűzése, amely a gyerekek megismerését célzó különleges pedagógusi attitűd eredménye. A tehetséggondozás és képességfejlesztés alapja az órai differenciálás, az osztályokon belüli színes tevékenységrendszer (projektmunka, osztályelőadások, közös ünnepek) és a kialakuló érzelmi biztonság. A speciális képességek fejlesztését szolgálják szakköreink, versenyfelkészítő foglalkozásaink, iskolai versenyeink, pályázataink, rendezvényeink. Tanítóink, tanáraink szakemberekkel és szaktanárokkal együttműködésben végzik tehetséggondozó és képességfejlesztő munkájukat, amely elősegítésére külön iskolai programok kerültek kifejlesztésre.

A Lauder Iskola pedagógiai alapelvei között szerepel az egyes tanulókra való személyes odafigyelés és ennek megfelelően az olykor egymástól nagyon különböző személyes igények feltárása és a lehetőségek szerinti kielégítése, az egyéni bánásmód lehetőségeinek megteremtése a tanórákon és azokon kívül is. Az egyéni utak programmal azt kívánjuk biztosítani, hogy akik – bármilyen okból – az alapszolgáltatások kiegészítéseként speciális foglalkozásokra is igényt tartanak, az iskola segítségével, helyben, képzett szakemberek bevonásával megkaphassák azokat. Programunk elemeihez tartozik a valamely területen kiemelkedően tehetséges gyerekek felismerése és patronálása. (A program, kivételes esetektől eltekintve a 3. évfolyamban indul.)  Iskolánkban az első évfolyamtól kezdődően alapszolgáltatásunk része a fejlesztés, amely a felszínre kerülő sajátosságok, nehézségek hatékony kezelését segíti elő.

Az iskolakezdés első évében az osztálytanítók mellett speciális felkészültségű pedagógus segíti a gyerekek megismerését, mert tudjuk, hogy a fejlődés segítésében a sajátos nevelési szükségletek korai felismerése különös fontossággal bír. Ekkor kezdődik az eredményes tanuláshoz szükséges alapképességek feltérképezése, valamint a tanítók differenciáló munkáját kiegészítő fejlesztés, amely alapszolgáltatásunk részét képezi, tehát ennek költségeit az iskola vállalja.

Tehetséggondozó programunk keretében az elemi tagozaton a tanórai differenciáláson kívül kiscsoportos képességfejlesztésben részesülnek a kiemelkedő képességű diákok. A középtagozaton már műveltségterületek mentén folytatódik a csoportos, projektalapú tehetséggondozás. A középiskolában, a Tehetség Házban a legtehetségesebb diákok az érdeklődési területüknek megfelelően személyes mentort választanak maguknak, és egy-egy témában a mentorral közösen, akár külső neves szakember bevonásával kutatnak. Természetesen az iskola alapszolgáltatásaitól eltérő, annak lehetőségeit meghaladó igények kielégítésére egyéni programok szervezhetők. Az Egyéni Program az iskola által nyújtott speciális szolgáltatás, ami nem része az alapszolgáltatásnak. Az Egyéni Programban történő vállalásokat az iskola a szülőkkel, illetve a gyermek törvényes képviselőivel kötött külön megállapodás alapján teljesíti. Az Egyéni Program két módon kerül kialakításra.

  • Az iskola javaslatára:

Lehet a pedagógusok, szaktanárok, fejlesztők, osztályfőnökök, mentorok és szakembereink (logopédus, pszichológus, orvos), ill. az iskolavezetés tagjai által javasolt kiegészítő fejlesztő program. Indokolt esetben az iskola a felvétel feltételéül szabhatja az Egyéni Programba való bekapcsolódást, ami elsősorban az idegen nyelvterületről érkezett tanulókra vonatkozik.

  • Szülői kérésre:

A fejlesztés, a tanulás megsegítése, illetve az iskola alapprogramjában nem szereplő szaktárgyi igény kielégítése történhet egyénileg és kisebb csoportban is. A program eredményes kivitelezése valamennyi esetben nagyfokú együttműködést igényel az iskola és a szülők között.by Dr. Radut.