Jump to Navigation

Egyéni utak programja


A Lauder Iskola pedagógiai alapelvei között szerepel az egyes tanulókra való személyes odafigyelés, ennek megfelelően - olykor egymástól nagyon különböző - személyes igények feltárása, kielégítése, az egyéni bánásmód lehetőségeinek megteremtése.

Az egyéni utak bejárásának lehetőségét az Intézmény mind a tanítási órákhoz kapcsolódó területeken, mind a tanórán kívüli foglalkozások gazdag kínálatával lehetővé teszi, - számtalan ponton választási lehetőséget biztosítva a gyerekeknek, szülőknek.

Az egyéni utak programmal azt kívánjuk biztosítani, hogy akik - bármilyen okból - az alapszolgáltatások kiegészítéseként egyéb foglalkozásokra is igényt tartanak, az Intézmény segítségével, helyben, képzett szakemberek, esetenként a választott terület neves képviselőinek bevonásával megtehessék azt. Az egyéni utak kiegészítő program célja tehát, hogy az Iskola pedagógiai programjában megfogalmazottak megvalósítását minden iskolahasználó számára áttekinthető szervezeti rendszerrel segítse.

 • Programunk elemeihez tartozik a valamely területen kiemelkedően tehetséges gyerekek felismerése, majd ennek alapján „navigálása” a megfelelő irányú és terhelésű fejlesztésre. A program – kivételes esetektől eltekintve – a 3. évfolyamtól indul.
 • Bejáratott gyakorlata van a fejlesztésnek, amely elsősorban a felszínre kerülő sajátosságok, nehézségek, különbözőségek hatékony segítésével foglalkozik. Ez az első évfolyamon alapszolgáltatásunk része.

A fenti célok megvalósítását szolgálja az egyéni utak program, amely az intézmény egészén keresztül azonos elvekkel és megvalósítási szabályozókkal működik.

 1. Az óvodában az egyéni sajátosságok megfigyelésére az életkornak megfelelő “megfigyelési lapot” dolgoztunk ki.
  Szükség esetén az egyéni fejlesztési tervet - a szülők, a logopédus és pszichológus bevonásával - erre alapozva készítjük el. A fejlesztés során végzett megfigyeléseket, vizsgálódásokat, az iskolára való készültség, érettség kritériumait rögzítjük.
   
 2. Egyéni utak az iskolában
  A kiemelkedő teljesítmény többnyire még a hozott tapasztalatra, ismeretekre épül, a tehetség valamivel később kerül felszínre. A programot – kevés kivételtől eltekintve – a 3. évfolyamtól dolgoztuk ki. TehetségHáz programunk keretében az elemi tagozaton az órai differenciáláson kívül, plusz képességfejlesztésben részesülnek a kiemelkedő képességű diákok, melyet projektmunkában valósítanak meg. A középiskolában a 12 legtehetségesebb diák az érdeklődési területének megfelelően személyes mentort választ magának. Egy-egy témában a mentorral közösen, külső neves szakember bevonásával kutatnak.
  Az iskolakezdés első évében az osztálytanítók mellett speciális felkészültségű pedagógus segíti a gyerekek megismerését. Ekkor kezdődik az eredményes tanuláshoz szükséges alapképességek feltérképezése, valamint a tanítók differenciáló munkáját kiegészítő fejlesztés egyéni program keretében, amely alapszolgáltatásunk részét képezi, tehát költségeit az intézmény vállalja.
  A fejlődés segítésében óriási szerepe lehet annak, ha a sajátos nevelési szükségletet minél előbb felismerjük.
  Sajátos odafigyelésre van szükségük azoknak a tanulóknak, akiknek / akiknél
  • kicsi, lassú vagy nincs előrehaladás
  • valamelyik meghatározható részképesség hiányzik
  • szociális, beilleszkedési és/vagy viselkedési nehézségei vannak
  • tanulási technika problémái vannak
  • bármilyen ok miatt (pl. hosszabb külföldi tartózkodás, betegség) valamely területen kiemelt intenzitású vagy sajátos módszerekkel történő fejlesztést igényel
  • a ráfordított idő növelésével és/vagy sajátos módszerek alkalmazásával történő intenzívebb foglalkozástól fokozott eredményt szeretne elérni
  • egyéb okok állnak fenn

   Az életkor növekedésével az egyéni utak áttevődhetnek a tehetségesek megfelelő jellegű és szintű foglalkozásaira, az érdeklődés differenciálódásával párhuzamosan kialakuló tanulói és szülői igények iskolánkon belüli kielégítésére, s természetesen megmaradhatnak – különösen az intézményhez később csatlakozó diákoknál – a program fent jelölt okai is.
    
 3. Az iskola alapszolgáltatásaitól eltérő, azt meghaladó igények kielégítésére egyéni programok szervezhetők.
  Egyéni Program az iskola által nyújtott szolgáltatás (de nem része az alapszolgáltatásnak), mely kétféle módon jöhet létre
  • az iskola javaslatára (a pedagógusok - tanítók, szaktanárok, fejlesztők, osztályfőnökök, mentorok - és szakemberek - logopédus, pszichológus, orvos -, ill. az iskolavezetés tagjai együttműködése eredményeként)
   Indokolt esetben az iskola a felvétel feltételéül szabhatja az egyéni programba való bekapcsolódást. Ez az eshetőség elsődlegesen az idegen nyelvterületről érkezett tanulókra vonatkozik.
  • szülői kérésre.
   A fejlesztés történhet egyénileg és kisebb csoportban is. A program eredményes kivitelezése valamennyi esetben nagyfokú együttműködést feltételez - és igényel - az iskola és a szülők között.

Az iskola az alapszolgáltatásokon túli vállalásokat a szülőkkel illetve törvényes képviselőkkel kötött külön megállapodás alapján teljesíti.by Dr. Radut.