Jump to Navigation

Tagozatok


 
 
Elemi tagozat
 
 
KEZDŐ SZAKASZ (1–4. ÉVFOLYAM)
 
Itt a tanulás játék és a játék is tanulás. Fontos, hogy megismerjük, megértsük tanulóinkat, és lehetőséget adjunk arra, hogy minél többet tudjanak meg önmagukról. Az alapkészségek – írás, olvasás, számolás – fejlesztésével alapozzuk meg későbbi eredményes munkájukat, és már az induláskor is követjük egyéni sajátosságaikat. Oktatási programunkat általában 20-25 fős osztályokban valósítjuk meg. A gyerekek fejlődése érdekében pedagógusaink és a szülők igénybe vehetik speciális felkészültségű fejlesztő pedagógusaink, logopédusunk, pszichológusunk együttműködését. Mindemellett a családok rendelkezésére áll a tehetséggondozási és egyéni tanulási programunk. Tanítványaink egyszerre tanulnak meg csoportban dolgozni, és átélhetik az egyéni sikerek közös elégedettséghez, közös sikerekhez vezető útját. Tanulhatnak angolt, hébert, csatlakozhatnak számos szakkörünkhöz. A Lauder Iskolában nem pusztán beszélünk a való világ elvárásairól, hanem azt az életkori sajátosságoknak megfelelően bemutatjuk és gyakoroljuk. Figyelemmel kísérjük tanítványaink fejlődését: szöveges értékelésünkben egyénre szabott, körültekintő tájékoztatást adunk eredményeikről és teendőikről. Közös családi megbeszéléseken egyeztetjük, hogy kinek (gyermeknek, iskolának, szülőnek) mit kell tennie tanulóink optimális fejlődése érdekében, hiszen abban minden félnek sajátos feladata és felelőssége van.
 
A differenciált fejlesztést, az egyéni fejlesztési programok megvalósítását 2-2 osztálytanító végzi logopédus, pszichológus, valamint az első évfolyamon speciális (differenciáló) pedagógus bevonásával. Oktatási programunk különösen fontos részét alkotják a projektek keretein belüli integrált foglalkozások. Az egészséges életmód és életviteli szokások megalapozása hangsúlyos szerepet kap iskolánkban, ezért a szabadidő jelentős részét szabadban töltjük el, aminek része az úszásoktatás is.
A 4. évben az alapkészségek eszköz szintűvé válásával, az önálló ismeretszerzéshez szükséges technikák fejlesztésével párhuzamosan kezdődik az angol nyelv intenzív – mindenki számára kötelező – tanulása.
 
 
 
Középtagozat
 
 
ALAPOZÓ SZAKASZ (5–6. ÉVFOLYAM)
 
Ebben a szakaszban két osztályfőnök irányítja az osztályok munkáját, mellettük természetesen megjelennek a szaktanárok is. Kiemelt figyelmet szentelünk annak, hogy az új helyzetben a gyerekek önállóságának növelése mellett megfelelő támogatást kapjanak biztonságérzetük megtartásához és az iskolai lehetőségeik minél jobb kihasználásához. A sokszínű délutáni programkínálat segíti egyéni érdeklődésük kiteljesítését, önállóságuk és felelősségük erősödését a projektmunka életszerű strukturáltsága biztosítja. Továbbra is fontos eleme az iskolai munkának a tevékenységközpontú, együttműködésre alapozó, képességfejlesztésre irányuló tanulási tevékenység. A százalékban kifejezett teljesítményértékelés mellett a szöveges értékelés biztosítja az egyénre szabottságot, az önértékelés erősítését, a további teendők meghatározását mind a gyermek, mind a pedagógusok és a szülők számára. Az életkor kiemelten fontos kompetenciái:
 • az önismeret, együttműködési képesség fejlesztése;
 • az egyéni érdeklődés megismerése, fejlesztése;
 • tehetséggondozás és fejlesztés csoportban, szakköri keretben történő  megerősítése;
 • az önálló ismeretszerzéshez szükséges tanulási képességek, a feladattudat, tanulási motiváció továbbfejlesztése;
 • az önálló tanulási technikák tudatos alakítása, differenciált fejlesztése;
 • egészséges életmód és életviteli szokások kialakítása;
 • a kreatív, érdeklődő gyermeki lét megtartása;
 • projektmunkára nevelés.
 
KÖZÉPFOKÚ, FEJLESZTŐ SZAKASZ (7–8. ÉVFOLYAM)
 
Az életkori sajátosságokból adódó hangsúlyos kompetenciák fejlesztése:
 • önismeret, önfegyelem, együttműködési képességek továbbfejlesztése,   
 • érdeklődési kör differenciálódása;
 • önálló ismeretszerzési technikák tudatos továbbfejlesztése, elmélyítése, 
 • az elvont gondolkodással párhuzamosan újabb tanulási, kutatási  
 • módszerek elsajátítása;
 • aktív tanulási környezet adottságainak kihasználása;
 • egészséges életmód, életvitel szokásainak formálása;
 • iskolai közéletben való tanulói részvétel;
 • pályaválasztási előkészítés elindítása;
 • érzelmi intelligencia, esztétikai igény és érzék fejlesztése;
 • ismerkedés a tanulmányi versenyek követelményeivel, légkörével;
 • nemzetközi kapcsolatok építése;
 • idegen nyelvi alapvizsgák előkészítése;
 • informatika, multimédia emelt szintű alkalmazása.
 
NYELVI INFORMATIKAI TANÉV (9NY)
 
Nyolcadik osztály után egy teljes tanéven keresztül lehetőséget biztosítunk kiemelt óraszámban az angol nyelv és informatikai ismeretek intenzív tanulására, valamint a tanuláshoz szükséges készségek és képességek fejlesztésére. A Nyelvi Informatikai Tanév célja, hogy diákjaink használható nyelvtudáshoz jussanak, hogy az angol nyelvet képesek legyenek további tanulmányaik, munkájuk, társas kapcsolataik során készség szinten használni. A Nyelvi Informatikai Tanév feladata, hogy a programban meghatározott tevékenységeken keresztül segítse a készségek, képességek fejlesztését, tanulási technikák elsajátítását. Támogassa a szülői ház és a környezet erőfeszítéseit abban, hogy diákjaink pozitívan viszonyuljanak a tanuláshoz és önmagukhoz. Célunk, hogy a gyerekek otthonosan mozogjanak az angol nyelv világában, nyelvileg megfelelően tudjanak reagálni különféle kommunikációs helyzetekre, gondolataikat és érzéseiket meg tudják fogalmazni mind szóban, mind írásban. Külön hangsúlyt fektetünk az angolszász kultúrák minél alaposabb megismerésére. A témaköröket úgy választjuk ki, hogy azok feldolgozása során fejlesszük tanulóink tanulási módszereit, segítsük önismeretük fejlődését, erősítsük problémaérzékenységüket és problémamegoldó képességüket, támogassuk szóbeli és írásbeli kifejező készségük, érvelési technikáik és döntésképességük fejlődését.
 
A NYELVI INFORMATIKAI TANÉV
 • segíti, hogy nagyobb biztonságot szerezzenek a számítógéppel támogatott önálló ismeretszerzéshez szükséges tanulási technikák elsajátításában;
 • a nyelvi évet követő évfolyamon az angoltanulást folytatva diákjaink megkezdik egy harmadik, választott idegen nyelv tanulását, és a héber nyelvtudás további fejlesztését fakultatív tárgyként  felvehetik az órarendjükbe.
A Nyelvi Informatikai Tanév tanulói évente számos alkalommal külföldi csoportokat vezetnek iskolában és Budapesten. A második félévben az évfolyam egy projekt keretében külföldi tanulmányútra megy, amely fontos közösségi élmény és nyelvgyakorlási lehetőség is egyben.
 
 
 
Gimnázium
 
 
GIMNÁZIUMI ÉVEK (9–12. ÉVFOLYAM)
 
Célunk, hogy hatékonyan segítsük diákjainkat abban, hogy kiegyensúlyozott, reális önismerettel és hatékony tanulási készséggel rendelkező, nyitott fiatal felnőttekké váljanak annak érdekében, hogy maguk, valamint szűkebb és tágabb környezetük számára hasznos és boldog életutat járhassanak be.
 
MENTORRENDSZER
A gimnázium négy éve alatt az osztályfőnöki rendszert felváltja a mentorrendszer. A diákok választásuk alapján kerülnek egy-egy mentor szárnyai alá, ahol 12-15 diák alkot egy mentorcsapatot. A mentor feladata a négy év során segíteni minden diákot tanulmányai irányításában, a továbbtanulási célok és feladatok kijelölésében, az önismereti munkában, a konfliktushelyzetek megoldásában, miközben egymásra figyelő, szoros közösséget kovácsol az általa mentorált diákokból.
 
Ennek érdekében a mentor rendszeresen leül diákjaival egyéni és családos beszélgetésre, közös programokat szervez a mentorcsoport és az évfolyam számára. 
 
A mentor nem csak adminisztratív felelőse a diákjának, hanem vezetője, tanácsadója, bizalmasa is. 
 
A TANULMÁNYOKRÓL
Az első két év az általános ismereteket megszilárdító, míg a második két év elsősorban a pályaválasztási céloknak megfelelő ismereteket elmélyítő szakasz. 
 
Az életkori sajátosságoknak megfelelően nő a diákok felelőssége a tanulmányaik irányításával kapcsolatban. A diákjaink – a lehetőségek függvényében – szabadon választják meg szaktanáraikat.
 
Aktív tanulási környezettel támogatjuk diákjaink önálló ismeretszerzését, tananyagaink nagy része elérhető a Lauder-Moodle-rendszerén belül. Támogatjuk a különböző tanulást segítő szoftverek és applikációk egyéni és közösségi használatát (Quizlet, Google Drive, Kahoot, Prezi, KhanAcademy stb.), segítjük diákjainkat a hatékony ismeretszerzési technikák alkalmazásában.
 
Az angol nyelv magas szintű elsajátítása mellett egy második idegen nyelven is eljuttatjuk diákjainkat a sikeres középszintű érettségiig, de választásuk és szorgalmuk alapján akár a magasabb szintre is.
 
A kötelező tanulmányi feladatok mellett évről évre számtalan projektet kínálunk a tantárgyakhoz kapcsolódóan és azon túl is. Például:
 • Nyitott Bíróság
 • Parlamenti demokráciajáték
 • MUN programok (hazai és külföldi részvétellel)
 • művészeti projektek
 • diákcsere programok
 • filmes projektek
 • judaisztika témájú pályázatok
 
A TOVÁBBTANULÁSRÓL
A diák, a szülő és a mentor közösen tervezik meg a diák továbbtanulását, jelölik ki a célokat, a célok eléréséhez szükséges feladatokat, azok ütemezését, és ellenőrzik azok teljesülését is.
A 11. és 12. évfolyamon a választott továbbtanulási irányoknak megfelelő emelt szintű érettségire felkészítő csoportokat szervezünk.
 
Job-shadowing programunk keretében – volt diákjaink és szülői közösségünk segítségével – lehetőséget biztosítunk diákjaink számára különböző foglalkozások és munkahelyek közvetlen megismerésére.
 
Partneri programunk segítségével külsős cégekkel alakítunk ki élő kapcsolatot, hogy megismerjük valódi munkaadói igényeiket annak reményében, hogy diákjaink hatékonyan tudják megtervezni karrierútjukat.
 
Diákjaink jelentős része a gimnáziumi évek után külföldön folytatja a tanulmányait, melyben főállású továbbtanulási referensünk segíti őket. Ezen túlmenően, az angol órákba beépülve felkészítjük diákjainkat a külföldi továbbtanulással kapcsolatos speciális ismeretekre (motivációs levél írása, telefonos interjú adása, stb.)
 
LEAP - AMI AZ ISKOLAI ÉVEKEN TÚLMUTAT
            Lauder Education Advanced Program
A kötelező iskolai tantárgyak mellett egy sor olyan fontos, a mindennapi élethez nélkülözhetetlen ismeret van, melyet szeretnénk diákjainknak elérhetővé tenni. Ennek érdekében indítottuk meg LEAP programunkat, melynek keretében alapvető
 • jogi, állampolgári
 • gazdasági, pénzügyi
 • pszichológiai, önismereti
 • életvezetési
 • háztartási
 • kommunikációs
ismereteket és készségeket sajátíthatnak el.
 


by Dr. Radut.